شرکت پیرادل در نظر دارد به منظور توسعه فعالیت های خود، اقدام به استخدام نیروهای کار متخصص و متعهد نماید. همچنین شرکت پیرادل آمادگی دارد جهت تامین نیروی انسانی و آموزش های مکتفی را به پرسنل ارائه نماید و از متقاضیان خواهشمندیم که با تکمیل فرم زیر رزومه خودرا ارسال نمایند .
فرم استخدام :